Andrey Ostashov

Popsy

patinated bronze, casting
31 cm, 2012 year